Informacje

Zamówienia publiczne są udzielane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

Instytut Badawczy Leśnictwa informuje, że od dnia 18 kwietnia 2018 roku w postępowaniach, których wartość przekracza kwoty określone w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) należy przesyłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oświadczenia składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, będzie poczta elektroniczna.

Stanowisko ds. zamówień publicznych

mgr Monika Gutman tel. 22 7150 693, M.Gutman@ibles.waw.plAKTUALNE OGŁOSZENIA

metryczka


Wytworzył: Monika Gutman (5 stycznia 2010)
Opublikował: Leszek Kruczek (29 sierpnia 2003, 14:59:11)

Ostatnia zmiana: Leszek Kruczek (4 kwietnia 2018, 15:07:16)
Zmieniono: Dodanie nowego komunikatu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4829